தமிழ்நாட்டின் கொரோனா புள்ளிவிவரம்:
corona

8244

சிகிச்சையில்
இருப்பவர்கள்

corona

2682192

குணமானவர்களின்
எண்ணிக்கை

corona

36481

இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை