தமிழ்நாட்டின் கொரோனா புள்ளிவிவரம்:
corona

16969

சிகிச்சையில்
இருப்பவர்கள்

corona

2593074

குணமானவர்களின்
எண்ணிக்கை

corona

35337

இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை