தமிழ்நாட்டின் கொரோனா புள்ளிவிவரம்:
corona

206484

சிகிச்சையில்
இருப்பவர்கள்

corona

2920457

குணமானவர்களின்
எண்ணிக்கை

corona

37264

இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை